Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định giá trịn của k để hệ phương trình có vô số nghiệm.

Xác định giá trịn của k để hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 x minus y equals negative open parentheses 2 k plus 2 close parentheses end cell row cell negative 6 x plus 2 y equals k plus 1 end cell end table closecó vô số nghiệm.

  1. k equals negative 1

  2. k equals negative 3

  3. k equals 2 over 3

  4. k equals negative 4 over 3

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hệ sau có vô số nghiệm :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG