Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định giá trị của a và b để đường thẳng đi qua hai điểm

Xác định giá trị của a và b để đường thẳng open parentheses D close parentheses colon space y equals a x plus b đi qua hai điểm open parentheses negative 1 semicolon space minus 2 close parentheses space v à space open parentheses 2 semicolon space 10 close parentheses

  1. open parentheses a semicolon space b close parentheses equals open parentheses 4 semicolon space 2 close parentheses

  2. open parentheses a semicolon space b close parentheses equals open parentheses negative 2 semicolon space 3 close parentheses

  3. open parentheses a semicolon space b close parentheses equals open parentheses negative 4 semicolon space 5 close parentheses

  4. open parentheses a semicolon space b close parentheses equals open parentheses negative 1 semicolon space minus 3 close parentheses

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

4

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG