Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định các tham số a, b sao cho hàm số y = x 2 + 1 a x + b ​ đạt GTLN bằng 4 và đạt GTNN bằng–1.

Xác định các tham số a, b sao cho hàm số  đạt GTLN bằng 4 và đạt GTNN bằng –1.

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số y 0 thuộc miền giá trị của hàm số khi phương trình: y 0 ​ = x 2 + 1 a x + b ​ ⇔ y 0 ​ x 2 − a x + y 0 ​ − b = 0 ( 1 ) có nghiệm. Theo yêu cầu bài toán ta có − 1 ≤ y 0 ​ ≤ 4 ⇒ y 0 ​ = 0 thuộc miền giá trị hàm số thì phương trình: ax + b = 0 phải có nghiệm. ⇔ [ a = 0 v a ˋ b = 0 ( l o ạ i ) a  = 0 v a ˋ ∀ b ​ y 0 ​  = 0 thuộc miền giá trị hàm số khi (1) có: △ = − 4 y 0 2 ​ + 4 b y 0 ​ + a 2 ≥ 0 ( 2 ) với − 1 ≤ y 0 ​ ≤ 4 ( 1 ) Vậy (2) phải có 2 nghiệm y 0 = -1 và y 0 = 4 thỏa mãn điều kiện { ( − 1 ) ( 4 ) = − 4 a 2 ​ ( − 1 ) + ( 4 ) = − 4 − 4 b 2 ​ ​ ⇔ { a = ± 4 b = 3 ​ (a) và (b) suy ra: max y = 4 và min y = -1 khi a = 4 và b = 3 hoặc a = -4 và b = 3.

Số y0 thuộc miền giá trị của hàm số khi phương trình:  có nghiệm.
Theo yêu cầu bài toán ta có  thuộc miền giá trị hàm số thì phương trình: ax + b = 0 phải có nghiệm.

 thuộc miền giá trị hàm số khi (1) có:  với 
Vậy (2) phải có 2 nghiệm y= -1 và y0 = 4 thỏa mãn điều kiện 
(a) và (b) suy ra: max y = 4 và min y = -1 khi a = 4 và b = 3 hoặc a = -4 và b = 3.
 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Phương trình f(x)-2=0 có bao nhiêu nghiệm?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG