Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định các tập hợp A ∪ B , A \ C , A ∩ B ∩ C và biểu diễn trên trục số các & tập hợp tìm được biết: A = { x ∈ R ∣ − 1 ≤ x ≤ 3 } , B = { x ∈ R ∣ x ≥ 1 } , C = ( − ∞ ; 1 )

Xác định các tập hợp và biểu diễn trên trục số các & tập hợp tìm được biết:

R. Roboteacher76

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = { x ∈ R ∣ − 1 ≤ x ≤ 3 } ⇒ A = [ − 1 ; 3 ] B = { x ∈ R ∣ x ≥ 1 } ⇒ B = [ 1 ; + ∞ ) C = ( − ∞ ; 1 ) A ∪ B = [ − 1 ; 3 ] ∪ [ 1 ; + ∞ ) = [ − 1 ; + ∞ ) A \ C = [ − 1 ; 3 ] \ ( − ∞ ; 1 ) = [ 1 ; 3 ] A ∩ B ∩ C = [ − 1 ; 3 ] ∩ [ 1 ; + ∞ ) ∩ ( − ∞ ; 1 ) = ∅

63

Câu hỏi tương tự

Cho các tập hợp A=(-3;2], B=[1;+ ∞ ). Tìm tập hợp A ∩ B

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG