Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ bên:

Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số y equals fraction numerator a x minus 1 over denominator b x plus c end fraction có đồ thị hàm số như hình vẽ bên:


 

  1. a equals 2 comma space b equals 2 comma space c equals negative 1

  2. a equals 2 comma space b equals negative 1 comma space c equals 1

  3. a equals 2 comma space b equals 1 comma space c equals 1

  4. a equals 2 comma space b equals 1 comma space c equals negative 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCN là: loại đáp án A, B. Đồ thị hàm số đi qua điểm chọn D.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCN là: y equals 2 rightwards double arrow y equals a over b equals 2 rightwards double arrow  loại đáp án A, B.
Đồ thị hàm số đi qua điểm

 left parenthesis 0 semicolon 1 right parenthesis rightwards double arrow negative 1 over c equals 1 rightwards double arrow c equals negative 1 rightwards double arrow chọn D.
 

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i ( C m ​ ) l a ˋ đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = x + 1 2 x 2 + m x + m ​ V e ~ đ o ^ ˋ t h ị ( C − 1 ​ ) ứ n g v ớ i m = − 1 T ừ đ o ˊ s u y r a đ o ^ ˋ t h ị ( P ) c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ : y = ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG