Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định a để đa thức 27x 2 + a chia hết cho 3x + 2 A. x = 6 B. a = 12 C. a = -12 D. a = 9

Xác định a để đa thức 27x2 + a chia hết cho 3x + 2

A. x = 6      

B. a = 12    

C. a = -12   

D. a = 9

  1. x = 6      

  2. a = 12    

  3. a = -12   

  4. a = 9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Suy ra 27x 2 + a + (3x + 2)(9x – 6) + a + 12 Để phép chia trên là phép chia hết thì R = a + 12 = 0 ⇔ a = -12 Đáp án cần chọn là: C. a = -12

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Suy ra 27x2 + a + (3x + 2)(9x – 6) + a + 12

Để phép chia trên là phép chia hết thì R = a + 12 = 0 ⇔ a = -12

Đáp án cần chọn là: C. a = -12    

1

Câu hỏi tương tự

X a ˊ c đ ị nh c a ˊ c h ệ s o ^ ˊ a , b s a o c h o đ a t h ứ c f ( x ) = x 2 + a x + b khi c hia c h o x + 1 c o ˊ s o ^ ˊ d ư l a ˋ 6 c o ˋ n khi c hia c h o x − 2 d ư 3 .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG