Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định a để đa thức 10x 2 – 7x + a chia hết cho 2x – 3 A. a = 24 B. a = 12 C. a = -12 D. a = 9

 Xác định a để đa thức 10x2 – 7x + a chia hết cho 2x – 3

A. a = 24    

B. a = 12    

C. a = -12   

D. a = 9

  1. a = 24

  2. a = 12    

  3. a = -12   

  4. a = 9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải (10x 2 – 7x + a) ⁝ (2x – 3) Để 10x 2 – 7x + a chia hết cho 2x – 3 thì a + 12 = 0 ⇔ a = -12 Đáp án cần chọn là: C. a = -12

Lời giải

(10x2 – 7x + a) ⁝ (2x – 3)

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Để 10x2 – 7x + a chia hết cho 2x – 3 thì a + 12 = 0 ⇔ a = -12

Đáp án cần chọn là: C. a = -12   

10

Câu hỏi tương tự

X a ˊ c đ ị nh c a ˊ c h ệ s o ^ ˊ a , b s a o c h o đ a t h ứ c f ( x ) = x 2 + a x + b khi c hia c h o x + 1 c o ˊ s o ^ ˊ d ư l a ˋ 6 c o ˋ n khi c hia c h o x − 2 d ư 3 .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG