Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Xác định a để (6x 3 – 7x 2 – x + a) : (2x + 1) dư 2 A. -4 B. 2 C. -2 D. 4

Xác định a để (6x3 – 7x2 – x + a) : (2x + 1) dư 2

A. -4          

B. 2            

C. -2           

D. 4

  1. - 4

  2. - 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Để 6x 3 – 7x 2 – x + a chia 2x + 1 dư 2 thì a – 2 = 2 ⇔ a = 4 Đáp án cần chọn là: D. 4

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Để 6x3 – 7x2 – x + a chia 2x + 1 dư 2 thì a – 2 = 2 ⇔ a = 4

Đáp án cần chọn là: D. 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức f(x) = x 4 – 3x 3 + 3x 2 + ax + b và đa thức g(x) = x 2 – 3x + 4. Biết f(x) chia hết cho g(x). Khi đó tích a.b bằng A. -12 B. 12 C. -6 D. -8

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG