Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

x = 2 là nghiệm của phương trình:

x = 2 là nghiệm của phương trình:

  1. fraction numerator 1 over denominator x minus 2 end fraction equals 1

  2. 2x - 4 = 0

  3. 3(x - 2) = 1

  4. x2 - 4 = 0

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B.2x - 4 = 0 và D.x 2 - 4 = 0

Đáp án B. 2x - 4 = 0 và D. x2 - 4 = 0

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị x = -3 là một nghiệm của phương trình nào sau đây ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG