Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the sentences with WILL, using the given words or phrases. I/ finish/ work/ 6 p.m

Write the sentences with WILL, using the given words or phrases.

I/ finish/ work/ 6 p.m

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:I will finish my work at 6 p.m.

Đáp án đúng: I will finish my work at 6 p.m.

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs. You (like) ............. music?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG