Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the sentences with WILL, using the given words or phrases. he/ catch/ the train/ London/ 9 o’clock.

Write the sentences with WILL, using the given words or phrases.

he/ catch/ the train/ London/ 9 o’clock.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:He will catch the train to London at 9 o’clock.

Đáp án đúng: He will catch the train to London at 9 o’clock.

1

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with a suitable preposition. Is that building ................. of the library?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG