Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the sentences using the clues. take me a photograph...............

Write the sentences using the clues.

take me a photograph...............

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: Would you take me a photograph, please?

Đáp án đúng: Would you take me a photograph, please?

1

Câu hỏi tương tự

Write the comparative sentences using the cues. Miss Trang/ young/ her sister

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG