Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the sentences using the clues. show me the waiting room.................

Write the sentences using the clues.

show me the waiting room.................

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Would you show me the waiting room, please?

Đáp án đúng: Would you show me the waiting room, please?

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of tense in the blank. We (go) ...............swimming every afternoon.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG