Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the sentences using the clues. pass me the newspaper,..................

Write the sentences using the clues.

pass me the newspaper,..................

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Would you pass me the newspaper, please?

Đáp án đúng: Would you pass me the newspaper, please?

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of tense in the blank. Hoa (have)............. breakfast with her uncle now.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG