Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the sentences in the passive voice form: Lan buys some new books

Write the sentences in the passive voice form:
Lan buys some new books

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Some new books are bought by Lan.

Some new books are bought by Lan.

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences in the passive voice form. We have to improve all the schools in the city.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG