Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the questions for the underlined words or phrases. My brother is going to the hospital.

Write the questions for the underlined words or phrases.

My brother is going to the hospital.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Where is your mother going?

Đáp án đúng: Where is your mother going?

3

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. A. talked/ have B. talked/ had C. talk/ had D. talked/ have

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG