Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the correct sentences using the cue words. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

    Write the correct sentences using the cue words.

I/ not/ go/ to school/ on weekends.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:I do not go to school on weekends.

Đáp án đúng:  I do not go to school on weekends.

4

Câu hỏi tương tự

Choose the right words to fill the blanks. a lovely view! (When/ How/ Where/ What)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG