Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the comparative sentences using the cues. Miss Trang/ young/ her sister

Write the comparative sentences using the cues.

Miss Trang/ young/ her sister

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Miss Trang is younger than her sister.

Đáp án đúng:Miss Trang is younger than her sister.

1

Câu hỏi tương tự

Make questions with What and write the answers using suggestions. the width of the cloth/ one meter and sixty centimeters

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG