Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Write the comparative sentences using the cues. I/ old/ my brother

Write the comparative sentences using the cues.

I/ old/ my brother

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:I am older than my brother.

Đáp án đúng: I am older than my brother.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best option to complete the following sentences. Father likes swimming and ............. .....we. A. so do B. so did C. so can D. nor do

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG