Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which word has the underlined part that is pronounced differently from the others? A. number B. plum C. put D. but

Which word has the underlined part that is pronounced differently from the others?

A. number    

B. plum    

C. put    

D. but

  1. number    

  2. plum    

  3. put    

  4. but

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. put

Đáp án đúng:C. put    

1

Câu hỏi tương tự

Which word has the underlined part that is pronounced differently from the others? A. home B. come C. open D. cold

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG