Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which word has the underlined part that is pronounced differently from the others? A. lunch B. watch C. teacher D. architect

Which word has the underlined part that is pronounced differently from the others?

A. lunch    

B. watch    

C. teacher    

D. architect

  1. lunch    

  2. watch    

  3. teacher    

  4. architect

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. architect

Đáp án đúng: D. architect

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has the underlined part pronounceddifferently from the others

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG