Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which word below has the sound /p/?

Which word below has the sound /p/?

  1. tail

  2. patient

  3. small

  4. straight

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Patient có âm của chữ cái đầu là /p/→ patient /ˈpeɪ.ʃənt/. Các từ còn lại khi được phát âm không có âm /p/.

Patient có âm của chữ cái đầu là /p/→ patient /ˈpeɪ.ʃənt/. Các từ còn lại khi được phát âm không có âm /p/.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG