Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which robot can help sick people? A. Space robot B. Doctor robot C. Worker robot D. Home robot

 

Which robot can help sick people?
A. Space robot    

B. Doctor robot    

C. Worker robot    

D. Home robot
 

  1. Space robot    

  2. Doctor robot    

  3. Worker robot    

  4. Home robot

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. Doctor robot

Đáp án đúng: B. Doctor robot  

7

Câu hỏi tương tự

Which option is the use o f “will be able to + V(base form)” ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG