Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which option is the use o f “will be able to + V(base form)” ?

Which option is the use of “will be able to + V(base form)”?

  1. To talk about ability in the future

  2. To talk about past habits

  3. To talk about general truths

  4. To talk about ability in the past

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta dùng “will be able to + V(base form)” để nói về khả năng của ai đó trong tương lai. Vậy câu A đúng. Các câu còn lại có nghĩa là: B: Để nói về thói quen trong quá khứ. C: Để nói về các sự thật hiển nhiên. D: Để nói về khả năng của ai đó trong quá khứ.

Chúng ta dùng “will be able to + V(base form)” để nói về khả năng của ai đó trong tương lai. Vậy câu A đúng.

Các câu còn lại có nghĩa là:

B: Để nói về thói quen trong quá khứ.

C: Để nói về các sự thật hiển nhiên.

D: Để nói về khả năng của ai đó trong quá khứ.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer to complete the conversation below: A: ___________look after children and old people in the future? B: Yes, they will.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG