Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which option is the use of “might + V (base form)”?

Which option is the use of “might + V (base form)”?

  1. To talk about future intentions that are decided at the time of speaking

  2. To talk about actions that are possible in the future (we are really sure if they will happen or not).  

  3. To talk about actions that are possible in the future (we are not sure if they will happen or not).  

  4. To talk about action that happened in the past.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi có nghĩa là: Lựa chọn nào là cách sử dụng của “might + V(base form)”? Đáp án A: Để nói về các dự định tương lai được quyết định ngay tại thời điểm nói. → Sai, đây là cách dùng của “will + V(base form)” Đáp án B: Để nói về các sự việc mà chúng ta nghĩ là có khả năng xảy ra trong tương lại (Người nói rất chắc chắn về khả năng xảy ra của nó.) → Sai, đây là cách dùng của “will + V(base form)”. Đáp án C: Để nói về các sự việc mà chúng ta nghĩ là có khả năng xảy ra trong tương lai (Người nói không chắc về khả năng xảy ra của nó.) → Đúng Đáp án D: Để nói về các sự việc xảy ra trong quá khứ. → Sai, đây là cách dùng của thì quá khứ.

Câu hỏi có nghĩa là:

Lựa chọn nào là cách sử dụng của “might + V(base form)”?

Đáp án A: Để nói về các dự định tương lai được quyết định ngay tại thời điểm nói. → Sai, đây là cách dùng của “will + V(base form)”

Đáp án B: Để nói về các sự việc mà chúng ta nghĩ là có khả năng xảy ra trong tương lại (Người nói rất chắc chắn về khả năng xảy ra của nó.) → Sai, đây là cách dùng của “will + V(base form)”.

Đáp án C: Để nói về các sự việc mà chúng ta nghĩ là có khả năng xảy ra trong tương lai (Người nói không chắc về khả năng xảy ra của nó.) → Đúng

Đáp án D: Để nói về các sự việc xảy ra trong quá khứ. → Sai, đây là cách dùng của thì quá khứ.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer to complete the sentence. We_____ robots do our housework in 50 years’ time.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG