Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which option is not the use of “will + V(base form)”?

Which option is not the use of “will + V(base form)”?

  1. To talk about future intentions that are decided at the time of speaking

  2. To talk about actions we think are likely to happen in the future

  3. To give offers, make decisions or promises at the time of speaking

  4. To talk about decisions that are made before the moment of speaking.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi có nghĩa là: Lựa chọn nào không phải là cách sử dụng của “will”? Đáp án A: Để nói về các dự định tương lai được quyết định ngay tại thời điểm nói. → Đúng Đáp án B: Để nói về các sự việc mà chúng ta nghĩ là khá chắc sẽ xảy ra trong tương lai. → Đúng Đáp án C: để đưa ra các lời đề nghị, các quyết định và lời hứa tại thời điểm nói. → Đúng Đáp án D: Để nói về các quyết định (về các việc sẽ làm) đã được đưa ra trước thời điểm nói. → Sai, chúng ta không dùng “will + V(base form)” để nói về các quyết định đã được lên kế hoạch từ trước.

Câu hỏi có nghĩa là:

Lựa chọn nào không phải là cách sử dụng của “will”?

Đáp án A: Để nói về các dự định tương lai được quyết định ngay tại thời điểm nói. → Đúng

Đáp án B: Để nói về các sự việc mà chúng ta nghĩ là khá chắc sẽ xảy ra trong tương lai. → Đúng

Đáp án C: để đưa ra các lời đề nghị, các quyết định và lời hứa tại thời điểm nói. → Đúng

Đáp án D: Để nói về các quyết định (về các việc sẽ làm) đã được đưa ra trước thời điểm nói. → Sai, chúng ta không dùng “will + V(base form)” để nói về các quyết định đã được lên kế hoạch từ trước.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or A to complete the following sentence: He is late for school this morning. He _________ sleep early last night.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG