Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which one is different? A. store B. sister C. factory D. picture

Which one is different?

 A. store    

B. sister    

C. factory    

D. picture

  1. store    

  2. sister    

  3. factory    

  4. picture

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. picture

Đáp án đúng: D. picture

2

Câu hỏi tương tự

Which one is different? A. love B. hotel C. mother D. brother

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG