Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which one is different? A. sing B. mine C. hit D. sit

Which one is different?

A. sing    

B. mine    

C. hit    

D. sit 

  1. sing    

  2. mine    

  3. hit    

  4. sit 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. mine

Đáp án đúng: B. mine  

7

Câu hỏi tương tự

Look at the picture and answer the question: What is the meaning of this sign?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG