Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Which one is different? A. rice B. river C. city D. village

Which one is different?

A. rice    

B. river  

 C. city    

D. village

  1. rice    

  2. river  

  3. city    

  4. village

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. rice

Đáp án đúng: A. rice    

7

Câu hỏi tương tự

Circle the odd one out. A. nurse B. scales C. doctor D. student

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG