Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

What is the structure of a Wh-question with “will”?

What is the structure of a Wh-question with “will”?

  1. Will + Subject + V(base form)?

  2. Subject + will + V(base form).

  3. Subject + won’t + V(base form).

  4. Wh- + will + Subject + V(base form)?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cấu trúc Wh-question là câu D: Wh- + will + Subject + V(base form)? → D đúng. Đáp án A là cấu trúc của một câu hỏi Yes/No. Đáp án B là cấu trúc của một câu khẳng định. Đáp án C là cấu trúc của một câu phủ định.

Cấu trúc Wh-question là câu D: Wh- + will + Subject + V(base form)? → D đúng.

Đáp án A là cấu trúc của một câu hỏi Yes/No.

Đáp án B là cấu trúc của một câu khẳng định.

Đáp án C là cấu trúc của một câu phủ định.  

1

Câu hỏi tương tự

Which option is not the use of “will + V(base form)”?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG