Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

We think that Mother’s Day should be celebrated ................ A. nation B. nationality C. nation wide D. nationhood

We think that Mother’s Day should be celebrated ................

A. nation

B. nationality

C. nation wide

D. nationhood

  1. nation

  2. nationality

  3. nation wide

  4. nationhood

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. nation wide

Đáp án đúng C. nation wide

3

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG