Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vie ̂́ t p h u ̛ o ̛ ng tri ̀ n h ma ̣̆ t p h a ̆̉ ng (P ) đ i qua đ i ể m M 0 ​ ( − 2 ; 3 ; 1 ) v ả vu ô ng g ó c v ớ i hai m ặ t ph ẳ ng có phương trình ( α ) : 2 x + y + 2 z + 5 = 0

 Viết phương trình mặt phẳng (P)  đi qua đi

 v vuông góc vi hai mt phng left parenthesis alpha right parenthesis comma open parentheses alpha to the power of straight apostrophe close parentheses có phương trình  open parentheses alpha to the power of straight apostrophe close parentheses colon 3 x plus 2 y plus z minus 3 equals 0

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có vecto pháp tuyến của mặt phẳng Do mặt phẳng (P) vuông góc với hai mặt phẳng nên vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là − 3 ( x + 2 ) + 4 ( y − 3 ) + 1 ( z − 1 ) = 0 hay 3 x − 4 y − z + 19 = 0

Ta có vecto pháp tuyến của mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis comma open parentheses alpha to the power of straight apostrophe close parentheses space n subscript i equals end subscript equals left parenthesis 2 semicolon 1 semicolon 2 right parenthesis comma n subscript alpha to the power of straight asterisk times end subscript equals left parenthesis 3 semicolon 2 semicolon 1 right parenthesis Do mặt phẳng (P) vuông góc với hai mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis comma open parentheses alpha to the power of straight apostrophe close parentheses nên vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là 

n with rightwards arrow on top to the power of i equals open square brackets stack n subscript u with rightwards arrow on top comma stack n subscript a to the power of straight apostrophe end subscript with rightwards arrow on top close square brackets equals open parentheses open vertical bar table attributes columnalign left end attributes row 1 2 row 2 1 end table close vertical bar semicolon open vertical bar table attributes columnalign left end attributes row 2 2 row 1 3 end table close vertical bar semicolon open vertical bar table attributes columnalign left end attributes row 2 1 row 3 2 end table close vertical bar close parentheses equals left parenthesis negative 3 semicolon 4 semicolon 1 right parenthesis

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là  hay 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 m ặ t ph ẳ ng ( α ) c ó ph ương trinh 3 x + y − 2 z + 1 = 0 và mặt phẳng ( β ) c ó ph ươ ng tr ình: X á c đị nh m để mp( α )//mp( β ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG