Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết số phức sau dưới dạng lượng giác: z = i 3 ​ .

Viết số phức sau dưới dạng lượng giác:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

z = i 3 ​ c o ˊ r = 3 ​ cos ζ = 0 v a ˋ sin ζ = 1 ⇒ ζ = 2 π ​ V ậ y : z = i 3 ​ = 3 ​ [ cos 2 π ​ + isin 2 π ​ ] .

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: { z 1 ​ − z 2 ​ = 3 + i z 1 ​ z 2 ​ = 3 − 2 i ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG