Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đồ thị (P 1 ), (P 2 ) của 2 hàm số: ( P 1 ​ ) : y = x 2 − 3 x + 2 ( P 2 ​ ) : y = − x 2 + 7 x − 11

Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đồ thị (P1), (P2) của 2 hàm số:

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng (d) y = ax + b là tiếp tuyến chung của (P 1 ) và (P 2 ) khi mỗi phương trình của hệ sau: { x 2 − ( a + 3 ) x + 2 − b = 0 x 2 + ( a − 7 ) x + b + 11 = 0 ​ có nghiệm kép ⇔ { △ 1 ​ = ( a + 3 ) 2 − 4 ( 2 − b ) = 0 △ 2 ​ = ( a − 7 ) 2 − 4 ( 11 + 1 ) = 0 ​ ⇒ a 2 − 4 a + 3 = 0 ⇔ { a = 1 ⇒ b = − 2 a = 3 ⇒ b = − 7 ​ Vậy (P 1 ) và (P 2 ) có 2 tiếp tuyến chung: [ ( d 1 ​ ) : y = x − 2 ( d 2 ​ ) : y = 3 x − 7 ​

Đường thẳng (d)  là tiếp tuyến chung của (P1) và (P2) khi mỗi phương trình của hệ sau: có nghiệm kép

Vậy (P1) và (P2) có 2 tiếp tuyến chung: 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số y=|f(x)| là:

55

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG