Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 3 tại điểm uốn

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm uốn

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số: y= -3x +4

Đáp số: y= -3x +4

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. B. C. D.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG