Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 2 − x + 5 biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng y = − 3 1 ​ x + 1 .

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi tiếp điểm M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) .Ta có y ′ ( x 0 ​ ) = 2 x 0 ​ − 1 Vì tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 2 − x + 5 vuông góc với đường thẳng y = − 3 1 ​ x + 1 nên y ′ ( x 0 ​ ) . ( − 3 1 ​ ) = − 1 ⇔ y ′ ( x 0 ​ ) = 3 ⇔ 2 x 0 ​ − 1 = 3 ⇔ x 0 ​ = 2 Khi đó y 0 ​ = 2 2 − 2 + 5 = 7 ⇒ M ( 2 ; 7 ) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 2 − x + 5 dạng y = 3. ( x − 2 ) + 7 ⇔ y = 3 x + 1

Gọi tiếp điểm . Ta có 

Vì tiếp tuyến của đồ thị hàm số  vuông góc với đường thẳng  nên 

Khi đó 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  dạng 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG