Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x e x tại điểm thuộc đồ thị tại điểm có hoành độ x 0 ​ = 1

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm thuộc đồ thị tại điểm có hoành độ 
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có x 0 ​ = 1 ⇒ y 0 ​ = e y ′ = e x ( x + 1 ) ⇒ y ′ ( 1 ) = 2 e Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là: y = 2 e ( x − 1 ) + e ⇔ y = e ( 2 x − 1 )

Chọn A

Ta có 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là:

1

Câu hỏi tương tự

Gọi T là giao tuyến của mặt cầu ( S ) : ( x − 3 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 100 với mặt phẳng (P): 2x-2y-z+9=0. Xác định tọa độ tâm và bán kính của T

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG