Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình tổng quát của tiếp diện của mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 4 x − 2 y − 2 z − 10 = 0 song song với mặt phẳng (P):2x-3y+6z-7=0.

Viết phương trình tổng quát của tiếp diện của mặt cầu song song với mặt phẳng (P):2x-3y+6z-7=0.

  1. 2x-3y+6z-17=0;2x-3y+6z+24=0

  2. 2x-3y+6z-17=0;2x-3y+6z+31=0

  3. 2x-3y+6z+21=0;2x-3y+6z-35=0

  4. 2x-3y+6z+4=0;2x-3y+6z-8=0

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

a/ Ch ử ng minh r ằ ng hai đườ ng th ằ ng D 1 v ả D 2 ch é o nhau. b/ Tinh kho ả ng c á ch gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng D 1 v à D 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG