Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số f ( x ) = − 2 x 3 + 3 x 2 + 1 .

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Suy ra: A ( 0 ; 1 ) ; B ( 1 ; 2 ) là 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số. Thử chọn ta được đáp án A.

Suy ra:  là 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Thử chọn ta được đáp án A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số y = f ( x ) đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm được cho dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG