Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu của hàm số y = x − m x 2 + m x − 8 ​

Viết phương trình đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu của hàm số 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định : D = { x ∈ R Ix  = m } y ′ = ( x − m ) 2 x 2 − 2 m x − m 2 + 8 ​ = ( x − m ) 2 h ( x ) ​ Hàm số có cực trị khi và chỉ khi y' có sự thay đổi dấu. Điều đó xảy ra khi và chỉ khi h(x)=0 có 2 nghiệm phâ biệt khác m ⇔ { △ h ′ ​ > 0 h ( m )  = 0 ​ ⇔ { m 2 − 4 > 0 8 − m 2  = 0 ​ ⇔ ∣ m ∣ > 2 Tọa độ cực trị là nghiệm của hệ { y = x − m x 2 + m x − 8 ​ x 2 − 2 m x − m 2 + 8 = 0 ​ SUy ra tọa độ cực trị ắt nghiệm phương trình y = x − m ( x 2 + m x − 8 ) + 1. ( x 2 − 2 m x − m 2 + 8 ) ​ ( 1 ) ⇔ y = 2 x + m ( 2 ) Suy ra phương trình (2) là phương trình đi qua cực đại, cực tiểu của hàm số

Tập xác định :  

Hàm số có cực trị khi và chỉ khi y' có sự thay đổi dấu. Điều đó xảy ra khi và chỉ khi h(x)=0 có 2 nghiệm phâ biệt khác m

Tọa độ cực trị là nghiệm của hệ 

SUy ra tọa độ cực trị ắt nghiệm phương trình

Suy ra phương trình (2) là phương trình đi qua cực đại, cực tiểu của hàm số

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho (C): y = x + 2 x − 2 ​ . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG