Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vi ế t ph ươ ng tr ì nh m ặ t ph ẳ ng (P) đ i qua đ i ểm M 0 ​ ( 1 ; 3 ; − 2 ) v à song song v ớ i m ặ t ph ẳ ng ( α ) c ó ph ươ ng tr ì nh 2 x − y + 3 z + 4 = 0

Viết phương trình mt phng (P)  đi qua điểm  và song song vi mt phng (α)  có phương trình 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1 : M ặ t ph ẳ ng c ầ n t ì m song song v ớ i m ặ t ph ẳng 2 x − y + 3 z + 4 = 0 n ê n ph ươ ng tr ì nh c ó d ạng 2 x − y + 3 z + D = 0 với D  = 0 . Vi M 0 ​ = ( 1 ; 3 ; − 2 ) thu ộ c m ặ t ph ẳ ng đô n ê n 2.1 − 3 + 3 ( − 2 ) + D = 0 ⇒ D = 7 Ph ươ ng tr ì nh m ặ t ph ẳ ng c ầ n t ì m l à : 2 x − y + 3 z + 7 = 0 Cách 2 : Ta c ũ ng c ó th ể gi ả i quy ế t b ằ ng c á ch kh á c nh ư sau: Do hai m ạ̀ t ph ẳ ng song song, vect ơ ph á p tuy ế n c ủ a m ặ t ph ẳ ng c ầ n t ỉ m c ó th ể l ấ y là n = ( 2 ; − 1 ; 3 ) V ậ y ph ươ ng tr ì nh c ù a m ặ t ph ẳ ng c ẩ n t ì m l à : 2 ( x − 1 ) − 1 ( y − 3 ) + 3 ( z + 2 ) = 0 ⇔ 2 x − y + 3 z + 7 = 0

Cách 1 : Mt phng cn tìm song song vi mt phẳng  nên phương trình có dạng   với  .  thuc mt phng đô nê

Phương trình mt phng cn tìm là

Cách 2 : Ta cũng có th gii quyết bng cách khác như sau: Do hai mạ̀t phng song song, vectơ pháp tuyến ca mt phng cn tm có th ly là 

Vy phương trình cùa mt phng cn tìm là

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 − x và đồ thị hàm số y = x − x 2

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG