Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viêt ph ươ ng tr ì nh m ặ t phăng (P) ch ứ tr ụ c Oz v à t ạ o v ớ i m ặ t ph ẳ ng ( α ) c ó ph ươ ng tr ì nh 2 x + y - 5 z =0 m ộ t g ó c 60 ∘ .

  1. Viêt phương trình mt phăng (P) ch trc Oz và to vi mt phng (α) có phương trình 2x+y-5z=0 mt góc 60.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M ặ t ph ẳ ng (P) ch ứ a Oz n ê n c ó d ạ ng Ax + By = 0 ⇒ n P ​ ​ = ( A ; B ; 0 ) , n a ​ = ( 2 ; 1 ; − 5 ​ ) Theo gi ả thuy ê t c ủ a b à i to á n ta c ó ⇔ 2∣2 A + B ∣ = 10 ​ , A 2 + B 2 ​ ⇔ 6 A 2 + 16 AB − 6 B 2 = 0 L â y B=1 ta c ó 6 A 2 + 16 A − 6 = 0 ⇒ A 1 ​ = 3 1 ​ ; A 2 ​ = − 3 V ạ y c ó hai m ă t ph ẳ ng (P) ph ả i t ì m: x + y = 0 ; − 3 x + y = 0 2.M ạ t phaing ( Q ) qua A,C v à t ạ o v ở i m ă t ph ẳ ng (Oxy) g ợ c 60 ∘ , n ẻ n (Q) căt Oy tai di ê m B=(0;b;0) kh á c g ố c O⇒b≠0 . Khi đó phurong tr ì nh cua m ặ t ph ẳ ng (Q) l à : 3 x ​ + b y ​ + 1 z ​ = 1 hay b x + 3 y + 3 b z − 3 b = 0 ⇒ n 9 ​ = ( b ; 3 ; 3 b ) . Giả thiết k = ( 0 ; 0 ; 1 ) Vậy có hai mặt phẳng

Mt phng (P)  cha Oz  nên có dng 

 Theo gi thuyêt ca bài toán ta có cos invisible function application open parentheses stack n subscript p with rightwards arrow on top comma stack n subscript a with rightwards arrow on top close parentheses equals fraction numerator vertical line 2 A plus B vertical line over denominator square root of A squared plus B squared end root times square root of 4 plus 1 plus 5 end root end fraction equals cos invisible function application 60 to the power of ring operator equals 1 half

Lây B=1  ta có 

Vy có hai măt phng (P)  phi tìm: 

2. Mt phaing (Q) qua A,C và to vi măt phng (Oxy) gc 60, nn (Q) căt
Oy tai diêm B=(0;b;0) khác gc O⇒b≠0.
Khi đó phurong trình cua mt phng (Q) là:

Giả thiết 

cos invisible function application open parentheses stack n subscript Q with rightwards arrow on top comma k with rightwards arrow on top close parentheses equals cos invisible function application 60 to the power of ring operator left right double arrow fraction numerator vertical line 3 b vertical line over denominator square root of b squared plus 9 plus 9 b squared times 1 end root end fraction equals 1 half rightwards double arrow b squared equals 9 over 26 rightwards double arrow b equals plus-or-minus fraction numerator 3 over denominator square root of 26 end fraction

Vậy có hai mặt phẳng  left parenthesis Q right parenthesis colon open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus square root of 26 y plus 3 z minus 3 equals 0 end cell row cell x plus square root of 26 y plus 3 z minus 3 equals 0 end cell end table close

  

2

Câu hỏi tương tự

Cho hinh ch ō p tam gi á c đè̀ u S.ABC c ạ nh d á y l à a. G ọ i M,N l ầ n l ượ t l ả trung di ể m SB,SC . Tinh theo a di ê n tich △AMN bi ế t (AMN)⊥(SBC) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG