Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình mặt phẳng ( α ) cách đều hai mặt phẳng ( β ) , ( γ ) trong mỗi trường hợp sau đây: ( β ) : 5 x − 7 y + z + 3 = 0 , ( γ ) : 5 x − 7 y + z − 1 = 0

Viết phương trình mặt phẳng  cách đều hai mặt phẳng  trong mỗi trường hợp sau đây:

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi d β ​ , d γ ​ lần lượt là khoảng cách từ các điểm M 0 ​ ( x 0 ​ , y 0 ​ , z 0 ​ ) đến mp ( β ) , mp ( γ ) Điểm M thuộc mặt phẳng cách đều hai mặt phẳng ( β ) , ( γ ) khi và chỉ khi Suy ra điểm M thuộcmặt phẳng ( α ) có phương trình: 5 x − 7 y + z + 2 = 0 Đó cũng chính là mặt phẳng duy nhấtthỏa mãn yêu cầu bài toán.

Gọi  lần lượt là khoảng cách từ các điểm  đến mp , mp 

Điểm M thuộc mặt phẳng cách đều hai mặt phẳng   khi và chỉ khi

straight d subscript beta equals straight d subscript gamma not stretchy left right double arrow fraction numerator open vertical bar 5 x subscript 0 minus 7 y subscript 0 plus z subscript 0 plus 3 close vertical bar over denominator square root of 5 squared plus left parenthesis negative 7 right parenthesis squared plus 1 squared end root end fraction equals fraction numerator open vertical bar 5 x subscript 0 minus 7 y subscript 0 plus z subscript 0 minus 1 close vertical bar over denominator square root of 5 squared plus left parenthesis negative 7 right parenthesis squared plus 1 squared end root end fraction

not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 5 x subscript 0 minus 7 y subscript 0 plus z subscript 0 plus 3 equals 5 x subscript 0 minus 7 y subscript 0 plus z subscript 0 minus 1 end cell row cell 5 x subscript 0 minus 7 y subscript 0 plus z subscript 0 plus 3 equals negative left parenthesis 5 x subscript 0 minus 7 y subscript 0 plus z subscript 0 minus 1 right parenthesis end cell end table close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 3 equals negative 1 text  (sai)  end text end cell row cell 5 x subscript 0 minus 7 y subscript 0 plus z subscript 0 plus 2 equals 0 end cell end table close

Suy ra điểm M thuộc mặt phẳng  có phương trình: 

Đó cũng chính là mặt phẳng duy nhất thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ : x + y − 1 = 0 . Viết phương trình đường thẳng d đi qua A(1 ; 1) và tạo với Δ một góc 4 5 ∘ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG