Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết phương trình d cắt (C): y = x 3 − 3 x + 2 tại 3 điểm A, B, C sao cho x A ​ = 2 v a ˋ BC = 2 2 ​

Viết phương trình d cắt (C):  tại 3 điểm A, B, C sao cho 

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x A ​ = 2 ⇒ y A ​ = 4 ⇒ A ( 2 , 4 ) ⇒ d : y = k x − 2 k + 4 Phương trình hoành độ giao điểm: x 3 − 3 x + 2 = k x − 2 k + 4 ⇔ ( x − 2 ) ( x 2 + 2 x + 1 − k ) = 0 ⇔ [ x A ​ = 2 g ( x ) = x 2 + 2 x + 1 − k = 0 ​ Để (C) cắt d tại 3 diểm phân biệt thì g(x) = 0 có 2 nghiệm x B ​ , x C ​ phân biệt khác 2 ⇔ { △ ′ = k > 0 g ( 2 ) = 9 − k  = 0 ​ ⇔ 9  = k > 0 T a c o ˊ { x B ​ + x C ​ = − 2 x B ​ + x C ​ = 1 − k ​ với B ( x B ​ , k x B ​ − 2 k + 4 ) , C ( x C ​ , k x C ​ − 2 k + 4 ) BC = 2 2 ​ ⇔ B C 2 = 8 ⇔ ( x B ​ − x C ​ ) 2 + k 2 ( x B ​ − x C ​ ) 2 = 8 ⇔ ( 1 + k 2 ) [ ( x B ​ + x C ​ ) 2 − 4 x B ​ x C ​ ] = 8 ⇔ k 3 + k − 2 = 0 ⇔ k = 1 t h ỏ a đ i e ^ ˋ u ki ệ n Vậy d: y = x + 2

Phương trình hoành độ giao điểm:

Để (C) cắt d tại 3 diểm phân biệt thì g(x) = 0 có 2 nghiệm  phân biệt khác 2

với 

Vậy d: y = x + 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { x 2 n e ˆ ˊ u x < 0 x ​ n e ˆ ˊ u x ≥ 0 ​ Khi đó, đạo hàm f ′ ( x ) của f(x)tại x bằng 2 là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG