Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vi ế t ph ươ ng tr ì nh c ủ a đườ ng th ẳ ng song song v ớ i đườ ng th ằ ng và cắt hai đường thẳng d1

Viết phương trình ca đường thng song song vi đường thng straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 t end cell row cell y equals 1 minus t end cell row cell z equals 5 plus t end cell end table close và cắt hai đường thẳng d1 fraction numerator x minus 1 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y plus 2 over denominator 4 end fraction equals fraction numerator z minus 2 over denominator 3 end fraction space v à space straight d subscript 2 colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus y plus 4 z minus 3 equals 0 end cell row cell 2 x minus y minus z plus 1 equals 0 end cell end table close

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ư d ạ ng tham sôc ủ a Δ , suy ra Δ c ó vect ơ chi ph ươ ng l à u Δ =(3;-1;1) . G ọ i ( P ) l à m ặ t ph ẳ ng ch ứ a d 1 v à song song v ớ i Δ . Nh ư v ậ y ( P ) l à m ặ t ph ẳ ng đ i qua M(1;-2;2)∈ d 1 v à nh ậ n u 3 =(3;-1;1), u 1 =(1;4;3) l à m c ặ p vect ơ ch ỉ ph ươ ng n ê n c ó vect ơ ph á p tuyên Do đó (P) c ó ph ươ ng tr ì nh: − 7 ( x − 1 ) − 8 ( y + 2 ) + 13 ( z − 2 ) = 0 hay 7 x + 8 y − 13 z + 35 = 0 . G ọ i u 2 l à vecto chi ph ươ ng c ủ a d 2 thi B â y gi ờ ta t ì m m ộ t đ i ể m c ủ a d 2 . Mu ố n v ầ y cho z=0 , ta c ó h ệ Từ đó suy ra x = − 4 , y = − 7 G ọ i ( Q ) l à m ặ t ph ẳ ng ch ử a d 2 v à song song v ớ i Δ . Nh ư thê ( Q ) ch í nh i á m ặ t ph ẳ ng qua N(-4;-7;0) v à nh ậ n u s =(3;-1;1) v à u 2 =(5;9;1) l à m c ặ p vect ơ ch ỉ ph ươ ng, n ê n c ó vect ơ ph á p tuyên: Do đó ( Q ) c ó ph ươ ng tr ì nh: − 10 ( x + 4 ) + 2 ( y + 7 ) + 32 z = 0

Tư dng tham sô ca Δ, suy ra Δ có vectơ chi phương là uΔ=(3;-1;1). Gi (P) là mt phng cha d1 và song song vi Δ. Như vy (P) là mt phng đi qua M(1;-2;2)∈d1 và nhn u3=(3;-1;1),u1=(1;4;3) làm cp vectơ ch phương nên có vectơ pháp tuyên

stack n subscript straight P with rightwards arrow on top equals open parentheses open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row cell negative 1 end cell 1 row 4 3 end table close vertical bar semicolon open vertical bar table attributes columnalign left end attributes row 1 3 row 3 1 end table close vertical bar semicolon table attributes columnalign right end attributes row 3 cell negative 1 end cell row 1 4 end table ∣ close parentheses equals left parenthesis negative 7 semicolon minus 8 semicolon 13 right parenthesis.

Do đó (P)  có phương trình: 

Gi u2 là vecto chi phương ca d2 thi stack u subscript 2 with rightwards arrow on top equals open parentheses table attributes columnalign right end attributes row cell negative 1 end cell 4 row cell negative 1 end cell cell negative 1 end cell end table vertical line semicolon vertical line table row 4 1 row cell negative 1 end cell 2 end table open vertical bar semicolon table row 1 cell negative 1 end cell row 2 cell negative 1 end cell end table close vertical bar close parentheses equals left parenthesis 5 semicolon 9 , 1 right parenthesis text .  end text

Bây gi ta tìm mt đim ca d 2 . Mun vy cho z=0 , ta có hệ d subscript 2 colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus y minus 3 equals 0 end cell row cell 2 x minus y plus 1 equals 0 end cell end table close

Từ đó suy ra 

Gi (Q) là mt phng cha d2 và song song vi Δ. Như thê (Q) chính iá mt phng qua N(-4;-7;0) và nhn us=(3;-1;1) và u2=(5;9;1) làm cp vectơ ch phương, nên có vectơ pháp tuyên:

stack n subscript Q with minus on top equals open parentheses open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row cell negative 1 end cell 1 row 9 1 end table close vertical bar semicolon open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row 1 3 row 1 5 end table close vertical bar semicolon open vertical bar table attributes columnalign right end attributes row 3 cell negative 1 end cell row 5 9 end table close vertical bar close parentheses equals left parenthesis negative 10 semicolon 2 semicolon 32 right parenthesis text .  end text

Do đó (Q)  có phương trình: 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai điểm A(0;0;-3), B(2;0;-1) và mặt phẳng (P): 3 x − 8 y + 7 z − 1 = 0 a) Tìm giao điểm I của đường thẳng AB với mặt phẳng (P) b) Tìm điểm C nằm trên mp (P) sao cho ABC là tam giác đều

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG