Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết lại biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ a . 4 x 2 3 x ​ ​ ( x > 0 ) b . 5 ( a b ​ ) . 3 b a ​ ​ ​ ; ( a > 0 , b > 0 ) c . 3 3 2 ​ . 3 3 2 ​ 3 3 2 ​ ​ ​ ​ d . a a a a ​ ​ ​ ​ : a 16 11 ​ ; ( a > 0 )

Viết lại biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a . 4 x 2 3 x ​ ​ = 4 x 2 . x 3 1 ​ ​ = 4 x 3 7 ​ ​ = ( x 3 7 ​ ) 4 1 ​ = x 12 7 ​ b . 5 ( a b ​ ) . 3 b a ​ ​ ​ = 5 ( a b ​ ) . ( b a ​ ) 3 1 ​ ​ = 5 ( b a ​ ) − 1 . ( b a ​ ) 3 1 ​ ​ = 5 ( b a ​ ) − 3 2 ​ ​ = ( b a ​ ) − 15 2 ​ c . 3 3 2 ​ . 3 3 2 ​ 3 3 2 ​ ​ ​ ​ = 3 3 2 ​ . 3 3 2 ​ ( 3 2 ​ ) 2 1 ​ ​ ​ = 3 3 2 ​ . 3 ( 3 2 ​ ) 2 3 ​ ​ ​ = 3 ( 3 2 ​ ) 2 3 ​ ​ = ( 3 2 ​ ) 2 1 ​ d . a a a a ​ ​ ​ ​ : a 16 11 ​ = a a a . a 2 1 ​ ​ ​ ​ : a 16 11 ​ = a a a 2 3 ​ ​ ​ ​ : a 16 11 ​ = a a . a 4 3 ​ ​ ​ : a 16 11 ​ = a a 4 7 ​ ​ ​ : a 16 11 ​ = a . a 8 7 ​ ​ : a 16 11 ​ = a 8 15 ​ ​ : a 16 11 ​ = a 8 15 ​ : a 16 11 ​ = a 4 1 ​

2

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG