Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa : a) 6 2010 : 6 10 b) (3 8 . 3 16 ) : (3 7 . 3 14 ) c) (2 26 : 2 10 ) : (2 18 : 2 16 ) d) 25 3 : 125

Viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa : 

a) 62010 : 610

b) (38 . 316 ) : (37 . 314 )

c) (226 : 210 ) : (218 : 216 )

d) 253 : 125 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 6 2010 : 6 10 = 6 2000 b) (3 8 . 3 16 ) : (3 7 . 3 14 ) = 3 24 : 3 21 = 3 3 c) (2 26 : 2 10 ) : (2 18 : 2 16 ) = 2 16 : 2 2 = 2 14 d) 25 3 : 125 = ( 25 . 25 . 25 ) : 5 3 = 5 6 : 5 3 = 5 3

a) 62010 : 610 = 62000

b) (38 . 316 ) : (37 . 314 ) = 324 : 321 = 33

c) (226 : 210 ) : (218 : 216 ) = 216 : 22 = 214

d) 253 : 125 = ( 25 . 25 . 25 ) : 53 = 56 : 53 = 5

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: | x + 19 | + | x + 5 | + | x + 2011 | = 4x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG