Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết dạng tổng quát của số hữu tỉ sau: x 5 ​ = − 25 − 9 ​

Viết dạng tổng quát của số hữu tỉ sau: 

R. Roboteacher107

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : x 5 ​ = − 25 − 9 ​ = 25 9 ​ = ( 5 3 ​ ) 2 V ậ y d ạ n g t ổ n g q u a ˊ t c ủ a x 5 ​ l a ˋ ( b a ​ ) 2 v ớ i a , b ∈ Z ; b  = 0.

1

Câu hỏi tương tự

Các số sau biểu diễn cho mấy số hữu tì ? là nhũng số nào ? 0 , 36 ; − 18 12 ​ ; 75 27 ​ ; 57 − 38 ​ ; − 25 9 ​ ; − 6 4 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG