Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: c) Tập hợp F các số tự nhiên lớn hơn 22 bé hơn 38 và chia hết cho 6.

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

c) Tập hợp F các số tự nhiên lớn hơn 22 bé hơn 38 và chia hết cho 6. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

c) F = { 24; 30 ; 36 }

c) F = { 24; 30 ; 36 } 

3

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính hợp lý:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG