Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số: 0, 2111.....

Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số:

0, 2111.....

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a = 0 , 2111..... 10 2 ​ + 1 0 2 1 ​ + 1 0 3 1 ​ + 1 0 4 1 ​ + ... = 10 1 ​ + 10 1 ​ + 1 0 2 1 ​ + 1 0 3 1 ​ + 1 0 4 1 ​ + ... = 10 1 ​ + 1 − 10 1 ​ 10 1 ​ ​ = 10 1 ​ + 9 1 ​ = 90 19 ​

3

Câu hỏi tương tự

Trong các giới hạn hữu hạn sau , giới hạn nào là lớn nhất?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG